REGULAMIN

1.ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od Sprzedawców.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Internetowej www.diabolique.com.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez zapisane na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Pośrednik. Polityka prywatności opublikowana na Stronie Internetowej określa cel, zakres oraz zasady w jakich celach przetwarzane są dane osobowe.
3. Pośrednik oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do danych  osobowych przetwarzanych przez Pośrednika, każda osoba ma prawo do wglądu oraz prawo do ich aktualizacji i korekty zmian.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Pośrednika w celach bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia na Stronie Internetowej Pośrednika. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Pośrednika.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz usług oferowanych przez Pośrednika za jego pośrednictwem zgodnie z: postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, poszanowaniami dóbr osobistych, poszanowaniem własności intelektualnej oraz praw autorskich. Dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze jest zabronione.
7. Korzystanie ze Strony Internetowej rozumiane jest jako: każda czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się z wszelkimi treściami, które zostały umieszczone na Stronie Internetowej.
8. Organizowane za pośrednictwem Strony Internetowej promocje Towaru nie podlegają łączeniu. Łączenie promocji może zostać ustanowione w regulaminie danej promocji.

3. SŁOWNICZEK WYRAŻEŃ

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Pośrednik – SALEM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ulicy Związkowa 26, kod pocztowy 20-148, KRS: 0000859038, NIP: 7123406909, REGON: 386981361. W celu odstąpienia od umowy skontaktuj się z obsługą sklepu pod adresem email: sklep@diabolique.com.pl by poznać adres do zwrotu Towaru. Wszystkie zwrócone Towary wysłane pod adres Pośrednika (Związkowa 26, 20-148 Lublin) nie zostaną przyjęte.
Sprzedawca – Podmiot, dokonujący sprzedaży Towaru i posiadający siedzibę w kraju trzecim. Adresy sprzedawców dostępne są pod tym adresem.
Klient – Konsument w rozumieniu przepisu Art.  221 Kodeksu Cywilnego, w imieniu którego pośrednik dokonuje zakupu Towaru od Sprzedawcy,
Strona Internetowa – Strona internetowa Pośrednika dostępna pod adresem www.diabolique.com.pl
Towar – Rzeczy ruchome, dostępne na Stronie Internetowej, które są przedmiotem Umowy Pośrednictwa.
Zamówienie – Złożone za pośrednictwem Strony Internetowej oświadczenie woli Klienta, poprzez Formularz zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa określające w szczególności jej warunki, rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz wszystkie niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
Dzień Roboczy – Każdy jeden dzień w roku oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
Strona Internetowa
– Strona Internetowa Pośrednika dostępna pod adresem www.diabolique.com.pl
Metoda Płatności – Metoda opłacenia zamówienia wybrana przez Klienta.
Formularz Zamówienia – Dostępny na Stronie Internetowej Pośrednika interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy.
Formularz Kontaktowy – Dostępny na Stronie Internetowej Pośrednika interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Pośrednikiem.
Usługa Pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Sprzedawcy, której zasady określa niniejszy regulamin.
Ustawa o Prawach konsumenta – Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 z późń. Zm.)
VAT - podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zmianami)
Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Klientem w  ramach zorganizowanego  systemu  zawierania  umów  na  odległość,  bez  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia  umowy włącznie.

Usługa Elektroniczna – Pośrednik za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.

4. OBOWIĄZKI STRON
Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, przejmuje na siebie niektóre z obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach Towarów:
1. Udzielanie Klientom niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży;
2. Przeprowadzanie i rozpoznawanie postępowań reklamacyjnych dotyczących towarów.
3. Ponoszenie odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
3. Dostarczanie na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim.

5. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA
1. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
2. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta.
3. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik dodatkowo przekazuje Sprzedawcy wartość odpowiadającą należnemu podatku VAT od importu towaru i wysyłki na adres Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania należnej kwoty VAT do odpowiedniego urzędu.
4. Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu zamówienia towaru oraz do opłacenia w jego imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

6. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA
1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika.
2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła klientowi:
1) Potwierdzenie utrwalone na trwałym nośniku,
2) Informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
3) Informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Klientowi przez Pośrednika zostaje podana pełna informacja dotycząca ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz z opisem głównych cech świadczenia.
4. Klient składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika zobowiązany jest do podania w formularzu następujących danych: Imienia, nazwiska, adresu e-mailowego, adresu doręczenie przesyłki oraz numeru telefonu.
5. Klient dokonuje zamówienie po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
6. Pośrednik oświadcza, że zobowiązuje się do przekazania Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie zawierać będzie informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
7. Usługa pośrednictwa zostaje uruchomiona przez Pośrednika niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłaniu Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonania usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
8. Usługa pośrednictwa zostaje wykonana, gdy Pośrednik złoży oraz opłaci zamówienie u Sprzedawcy. 

7. DOSTAWA TOWARU
1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
2. Zamówiony Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
3. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego Towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zawarcia umowy.
4. Sprzedawca wysyła paczki z poza Unii Europejskiej. Klient jest importerem i to na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
5. Obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie brak doręczenie paczki w terminie do 100 dni od daty wysłania paczki.
6. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie od 24.01.2022 do 25.02.2022 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.

8. PŁATNOŚCI
1. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług na rzecz Sprzedawcy.
2. Płatność zostaje dokonana według wyboru Klienta, przelewem na rachunek bankowy Pośrednika, za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU lub kartą płatniczą.
3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika są wyrażone w wybranej walucie.

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
1. Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania produktu.
2. Wraz ze złożonym oświadczeniem o zwrocie towaru Klient zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient otrzymał Towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, który zostaje podany przez Pośrednika.
3. Pośrednik zobowiązuje się do zwrotu Klientowi ceny produktu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Klient może zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie będzie go wiązać z żadnymi kosztami.
4. Aby złożyć oświadczenie o zwrocie należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU i przesłać go drogą elektroniczną na podane adresy e-mail: sklep@diabolique.com.pl.
Koszty odesłania Towaru do chińskiego Sprzedawcy ponosi Klient.
6. Ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.
7. Każdy zwrócony Towar na adres Pośrednika zostaje zutylizowany po 30 dniach od daty odebrania. 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Ułatwiając przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego Pośrednik przyjmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta Towaru.
2. Klient, który chciałby dokonać reklamacji, musi skontaktować się z Pośrednikiem za pośrednictwem wiadomości
e-mail na adres: sklep@diabolique.com.pl. Pośrednik zobowiązany jest do przesłania formularza reklamacyjnego dla Klienta.
3. Wypełniony formularz reklamacyjny Klient przesyła Pośrednikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
sklep@diabolique.com.pl lub listownie na adres Pośrednika. W terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji klienta.
4. Jeżeli klient stwierdzi nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej Pośrednika, uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres sklep@diabolique.com.pl lub w formie listowej na adres Pośrednika.
5. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. Świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną poprzez e-mail na adres sklep@diabolique.com.pl
6. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać: dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta oraz dokładne wskazane nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
7. Pośrednik ma obowiązek ustosunkować się do otrzymanego ogłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
8. Reklamacje dotyczące płatności powinny zostać zgłoszone podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi, za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)
2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
3. Klient ma obowiązek do aktualizacji danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
5. Pośrednik jest administratorem oraz przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym.
6. Klient ma pełne prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia na zasadach określonych w artykułach 32 oraz 35 „RODO” (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.)

12.PRAWA AUTORSKIE
1. W rozumieniu ustawy o prawie autorskim, Strona Internetowa Pośrednika jest utworem i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęcie, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
3. Możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji dystrybucji, bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością intelektualną Pośrednika, o których mowa w artykule 1, zostaje wyłączona przez Pośrednika, chyba że pośrednik wyrazi na to pisemną zgodę. 
13. ZMIANY REGULAMINU
1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Pośrednik ma obowiązek poinformować na stronie internetowej o dokonaniu zmian w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
3. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez informację znajdującą się na Stronie Internetowej Pośrednika, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie.
5. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
6. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
7. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.
8. Termin wejścia w życie zmian w niniejszym Regulaminie nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia ich na Stronie Internetowej Pośrednika. 

14. WYMAGANIA TECHNICZNE 
1. Korzystanie ze Strony Internetowej Pośrednika jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci internetowej oraz poczty elektronicznej.
2. Obsługa plików cookies jest wymagana, aby korzystać ze Strony Internetowej Pośrednika.
3. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi Klientowi pełnego korzystania ze Strony Internetowej Pośrednika.

15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 2. Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin udostępniony jest Klientom w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści w sposób nieodpłatny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Pośrednika w zakładce Regulamin.
2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Komunikacja między Klientem a Pośrednikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
Klient dostaje informacje wysłane przez Pośrednika na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
4. Spory powstałe pomiędzy Pośrednikiem a Klientem będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celon nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
6. Prawo polskie jest właściwe dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu.
7. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.